โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2547   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การจัดการการบำรุงรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ - สุชาติ แย้มเม่น 50,000.00 งบประมาณรายได้
2 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วิชัย กฤษภูริทัต 350,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
3 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุชาติ แย้มเม่น 350,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
4 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนิษวัน วรานุสาสน์ 350,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
5 การลดสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายทางไกล โดยใช้วีธี LDT สุชาติ แย้มเม่น ศิริพร เดชะศิลารักษ์ 50,000.00 งบประมาณรายได้
6 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร รัตนา การุญบุญญานันท์ สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 210,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
7 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในรถยนต์ สุชาติ แย้มเม่น 90,900.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวนอนในสภาวะการทำงานปกติ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 438,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
รวม       1,888,900.00
blank