โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2548   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาจลนศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและเทคนิควิดิทิศน์ในการวัดอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนแบบทรานเสียนท์ของการกระแทกของเจ็ทลงบนพื้นผิวรอยบุ๋ม กุลยา กนกจารุวิจิตร 480,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
2 การพัฒนาไถหัวหมูสำหรับนาข้าวที่เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด รัตนา การุญบุญญานันท์ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล 137,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
3 การศึกษาผลกระทบการกำหนดปัจจัยและกลไกของวิธีจีเนติกอริทึมต่อประสิทธิภาพการทำงานของจีเนติก ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 400,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
4 เครื่องควบคุมอากาศ สุชาติ แย้มเม่น 178,300.00 งบประมาณภายนอก IRPUS สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 570,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
6 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 1,217,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
7 อัลกอริทึมสำหรับการวัดค่าสัญญาณที่เวลาจริงในระบบไฟฟ้ากำลัง สุชาติ แย้มเม่น 50,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       3,032,300.00
blank