โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2549   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมวณการข้อมูลดิสครีต สุชาติ แย้มเม่น ศิริพร เดชะศิลารักษ์ นินนาท ราชประดิษฐ์ 50,000.00 งบประมาณรายได้
2 การผลิตไบโอดีเซลสำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 500,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
3 การแยกองค์ประกอบของเมตริกซ์ด้วยเทคนิคขนาดแอลวันนอร์ม สุชาติ แย้มเม่น 50,000.00 งบประมาณรายได้
4 การวิเคราะห์วัสดุในส่วนประกบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สมพร เรืองสินชัยวานิช 746,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
5 เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรควบคุมด้วยตัวควบคุมระบบโครงข่ายประสาทเทียม สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 460,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
6 ระบบควบคุมแสงสว่างด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สุชาติ แย้มเม่น 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
7 ระบบรายงานการตรวจสอบคุณภาพไดชาร์จด้วยคอมพิวเตอร์ สุชาติ แย้มเม่น 88,100.00 งบประมาณภายนอก IRPUS สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รวม       1,994,100.00
blank