โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2550   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจเปรียบเทียบฐานปลอกกระสุนปืน สุชาติ แย้มเม่น 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2 การจัดการและประเมินความเสี่ยงของอุทกภัยและโคลนถล่ม กรณีศึกษาจากอุกภัยใน จ.อุตรดิตถ์ ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 200,000.00 งบประมาณภายนอก จ.อุตรดิตถ์
3 การประเมินปริมาณฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเรดาห์กับข้อมูลฝนจากสถานีสำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 972,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
4 การปรับปรุงเครื่องคัดแยกกรวดและทรายโดยใช้แรงเหวี่ยง ชานนท์ บุ้งทอง รัตนา การุญบุญญานันท์ 58,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS
5 การปรับปรุงเครื่องเคลือบสารกำจัดศัตรูพืชบนเม็ดทราย จตุพงษ์ พรมเสน รัตนา การุญบุญญานันท์ 58,000.00 งบประมาณภายนอก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ในโครงการ IRPUS
6 การพัฒนาเครื่องต้นแบบในการบีบแบนกล้วยตาก จันทิรา กังวาลสงค์ รัตนา การุญบุญญานันท์ 100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS
7 การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพื่อการบริหารยาได้ตรงเวลาสำหรับผู้ป่วย:กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 199,100.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
8 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ทิพย์วิมล แตะกระโทก 195,000.00 งบประมาณภายนอก จ.อุตรดิตถ์
9 การลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองดิจิตัลแบบเรียบชนิดเอ็กซ์โพเนนเชียล สุชาติ แย้มเม่น 275,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
10 การหามุนเอียงที่เหมาะสมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้ายแสงอาทิตย์แบบอิสระในจังหวัดพิษณุโลก สุชาติ แย้มเม่น 271,803.45 งบประมาณภายนอก คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
11 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกรูแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
12 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 300,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
13 วิเคราะห์เรโซแนนซ์ ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สมพร เรืองสินชัยวานิช 500,000.00 งบประมาณภายนอก ไม่มีข้อมูล
รวม       3,528,903.45
blank