โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2556   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบทำซ้ำชนิดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด มุฑิตา สงฆ์จันทร์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
2 การใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน ธนพล เพ็ญรัตน์ 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า อนันต์ชัย อยู่แก้ว ภาณุ พุทธวงศ์ 380,000.00 งบประมาณรายได้
4 การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกเทคนิคการจัดท่าของการถ่ายภาพเต้านม .... สุชาติ แย้มเม่น 141,600.00 งบประมาณรายได้
5 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนพล เพ็ญรัตน์ 581,900.00 งบประมาณภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
6 การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาร์และฝนจาก TRMM ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 627,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
7 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ดร.สะการะ ตันโสภณ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
8 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มประเมินค่าความสวยงามของเครื่องประดับ ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบ Jewelry Art Form Generator สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 180,000.00 งบประมาณรายได้
9 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดอุตรดิตถ์ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 200,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10 การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 779,060.00 งบประมาณภายนอก ภายนอก
11 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบผสม พนัส นัถฤทธิ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
12 การย่อยสลายพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยไททาเนียมไดออกไซด์แบบใช้แสงวิซิเบิล จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 375,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
13 การย่อยสลายพาราควอทในดินด้วยทรายซิลิกา-แลคเคสและประยุกต์ใช้กับถังกรองในระบบผลิตน้ำสะอาด พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 667,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
14 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ปาจรีย์ ทองสนิท 408,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
15 การวิจัยและศึกาาคุณสมบัติของ concrete and Smart and Green Concrete รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 99,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด
16 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ กานต์ ศุภจิตกุล ประเทือง โมราราย 75,000.00 งบประมาณรายได้
17 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น ปีที่ 2 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 299,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
18 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
19 การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์ ประเทือง โมราราย 90,000.00 งบประมาณรายได้
20 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด รัตนา การุญบุญญานันท์ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล 110,000.00 งบประมาณรายได้
21 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4,138,730.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
22 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 6,999,800.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
23 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถึ่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 1,508,700.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจ่ายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
24 ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต นพวรรณ โม้ทอง 180,000.00 งบประมาณรายได้
25 พัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ดร.สะการะ ตันโสภณ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
26 อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ธนพล เพ็ญรัตน์ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 297,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
รวม       21,158,990.00
blank