โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2557   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความเสี่ยงทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระดับพื้นที่ปาย บุญพล มีไชโย 50,000.00 งบประมาณภายนอก สสส
2 Climate-Energy-Water-Land Linkages for Thailand. สุพรรณนิกา วัฒนะ 225,000.00 งบประมาณภายนอก ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
3 Research of Comparative Study of the Performance of Hycrete Concrete and Smart and Green Concrete รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 99,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัทเอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
4 การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อกับระบบโฟโตโวลตาอิก ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
5 การดูดซับของของผสมที่เป็นไอระหว่าง เบนซีน โทลูอีน ไซลีน และน้ำ ในถ่านกัมมันต์ที่ทำมาจากต้นไผ่ : การทดลองเปรียบเทียบกับการจำลองแบบของมอนติ คาร์โล นิคม กลมเกลี้ยง 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 การตรวจวัดผลตอบสนองของโครงสร้างสะพานที่ กม 30+008 และ 103+935 ทางหลวงหมายเลข 1080 จังหวัดน่าน ขณะขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าหงสา ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 720,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท สยามยิวชุน จำกัด
7 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพราะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนพล เพ็ญรัตน์ 581,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
8 การประเมินคุณสมบัติของกากเถ้าชีวมวลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 180,000.00 งบประมาณรายได้
9 การประยุกต์ใช้กระบวนการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกแบบผังโรงงานภายใต้ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
10 การประยุกต์ใช้วิธีการฝูงกุ้งเคยเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่ขนาดใหญ่ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
11 การปรับปรุงการออกแบบของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดเบต้าขนาดเล็กทำงานที่ผลต่างอุณหภูมิปานกลางสำหรับการประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ ขวัญชัย ไกรทอง 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))
12 การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อบันทึกข้อมูลการสอบเทียบแรงโดยใช้เทคโนโลยีด้านภาพถ่าย สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
13 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว มัทนี สงวนเสริมศรี รัตนา การุญบุญญานันท์ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล ศลิษา วีรพันธุ์ 180,000.00 งบประมาณภายนอก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 การพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าแบบจานรวมแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขนาด 1kWe ขวัญชัย ไกรทอง สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
15 การพัฒนาถนนสายหญ้าแผกเชิงนิเวศน์ ระยะที่ 1 : การศึกษาออกแบบเพื่อการพัฒนาถนนสายหญ้าแฝกเชิงนิเวศ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ธนพล เพ็ญรัตน์ 984,360.00 งบประมาณภายนอก โครงการในพระราชดำริ
16 การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์แบบสถานะผสม อุปถัมภ์ นาครักษ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
17 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเรียงอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 839,700.00 งบประมาณภายนอก สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 404,400.00 งบประมาณแผ่นดิน
19 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิสําหรับ เตารีดไฟฟ้า (นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล) สุชาติ แย้มเม่น 1,170,000.00 งบประมาณภายนอก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
20 การพัฒนาระบบบำบัดแบบย่อส่วน สำหรับน้ำเสียปนเปื้อนสารไนโตรเจน วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 180,000.00 งบประมาณรายได้
21 การพัฒนาวัสดุผสมฝุ่นหินอ่อน-เถ้าชานอ้อยเพื่อเป็นวัสดุ ซีเมนต์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตบล็อก พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 231,400.00 งบประมาณภายนอก สกอ
22 การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล่งท่องเที่ยวล้านนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 1,394,200.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
23 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบ ศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 647,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
24 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนในถังปฏิกรณ์แบบชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุนสังเคราะห์ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 150,000.00 งบประมาณภายนอก Kurita Water and Enviroment Foundation (KWEF), Japan
25 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตาม มาตรฐานสากล (ระยะที่ 2) บุญพล มีไชโย 469,800.00 งบประมาณภายนอก สกว
26 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของสาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล (ระยะที่ 2) ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3,300,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.))
27 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและประเมินความปลอดภัยของสะพานรถไฟความเร็วสูง ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ 836,200.00 งบประมาณภายนอก Team Consultant Engineering and Management Co., Ltd.
28 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าว มัทนี สงวนเสริมศรี รัตนา การุญบุญญานันท์ 132,000.00 งบประมาณรายได้
29 การศึกษาข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 1 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 30,000.00 งบประมาณภายนอก เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส.
30 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพื่อต่อการหดตัวของคอนกรีต สรัณกร เหมะวิบูลย์ 303,300.00 งบประมาณแผ่นดิน
31 การสร้างเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมระหว่างการทำระบบไหลเวียนโลหิตและระบบแลกเปลี่ยนแก๊สภายนอกร่างกายเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันจากอากาศ ผศ.ปฏิวัติ โชติม สุชาติ แย้มเม่น 150,000.00 งบประมาณรายได้
32 การสลายสารฟีนอลปนเปื้อนในน้ำใต้ดินบ่อตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภคของชาวบ้าน ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้โอโซน ธนพล เพ็ญรัตน์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
33 การสาธิตและประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการบำบัดฟืนฟูดินและน้ำที่ปนเปื่อนสารฟีนอลจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา อย่างครบวงจร ธนพล เพ็ญรัตน์ 2,655,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการในพระราชดำริ
34 การสำรวจ และ ประเมินแนวทางการจัดการทรัพยากรดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,236,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
35 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อเพื่อพัฒนารถเข็นช่วยเดิน 1 พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
36 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจัหวัดสุโขทัย ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 650,000.00 งบประมาณภายนอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
37 โครงการลดปริมาณขยะของตลาดในชุมชนบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 700,000.00 งบประมาณภายนอก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
38 โครงการสังเคราะห์ความรู้ด้านมาตรการและบทบาทของระบบข้อมูลในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศบราซิลและสหรัฐอเมริกา วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
39 โครงสร้างนาโนของสารประกอบกึ่งตัวนำหมู่สาม-ห้าบนแผ่นฐานเจอร์เมเนียม สุวิทย์ กิระวิทยา 180,000.00 งบประมาณรายได้
40 ชุดปรับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อควบคุมความชื้น สำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย นินนาท ราชประดิษฐ์ ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
41 ระบบจ่าเฉยอัจฉริยะพร้อมระบบออกใบสั่งอัตโนมัติ วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
42 ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G สุรเชษฐ์ กานต์ประชา เศรษฐา ตั้งค้าวานิช 180,000.00 งบประมาณรายได้
43 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมื่องพิษณุโลก ปาจรีย์ ทองสนิท วิชญา อิ่มกระจ่าง 180,000.00 งบประมาณรายได้
44 สำรวจและประเมินความแข็งแรงโครงสร้างฐานรากและเสาตอม่อ Wind Turbine รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ 891,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
45 สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ 836,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
รวม       36,835,390.00
blank