โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Mastering Energy Supply Focusing on Isolated Area (MESfiA) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อัครพันธ์ วงศ์กังแห พิสุทธิ์ อภิชยกุล 2,991,986.00 งบประมาณภายนอก ทุน Erasmus + รวมกับ Technological Educational of Crete (TEL of Crete)
2 การขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน NUMED ไพศาล มุณีสว่าง 599,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3 การใช้ประโยชน์ของเถ้าจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ปาจรีย์ ทองสนิท 20,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
4 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเมล็ดพุทราเพื่อการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่าย ภมรรัตน์ จันธรรม 100,000.00 งบประมาณรายได้
5 การประเมินพลังงานสำหรับกระบวนการการกลั่นสกัดสำหรับสารผสมเมทิลีนและเมทานอลร่วมกับสารผสมไกล วีรวรรณ วีรชัยพิเชษฐ์กุล 100,000.00 งบประมาณรายได้
6 การปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยด้วยระบบการระบายอากาศผ่านเครื่องปรับอากาศ นินนาท ราชประดิษฐ์ ธานี โกสุม 100,000.00 งบประมาณรายได้
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีชุมชนตำบลหนองแขมด้วยพีดีซีเอ (PDCA) สมพร เรืองสินชัยวานิช สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 300,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
8 การปรับปรุงวัสดุงานทางด้วยโพลีเมอร์เพื่อรับมือกับสภาพอากาศสุดโต่งในประเทศไทย กรกฎ นุสิทธิ์ 600,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
9 การปรับสภาพพื้นผิวของฝางข้าวด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิต ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
10 การพยากรณ์รังสีแสงอาทิตย์ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ สมพร เรืองสินชัยวานิช 100,000.00 งบประมาณรายได้
11 การพัฒนาตัวเร่งปฏิริยาบิสมัทวานาเดตบนกราฟินออกไซด์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชั่นขั้นสูง วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 100,000.00 งบประมาณรายได้
12 การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน รณกฤต แสงผ่อง ประเทือง โมราราย 5,000.00 งบประมาณรายได้ วิจัยสถาบัน
13 การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์อย่างมีส่วนร่วมกับพระติลานุปัฏฐาน (รหัสโครงการ RDG620014) ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล พนมขวัญ ริยะมงคล 274,060.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
14 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงทำงานที่อุณหภูมิแตกต่างต่ำด้วยการพิจารณาลักษณะการไหลแบบกลับไปกลับมาในรีเจนเนอร์เรเตอร์ ขวัญชัย ไกรทอง 100,000.00 งบประมาณรายได้
15 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเชิงโต้ตอบเพื่อใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับ กรณีศึกษาการจัดเรียงอัญมณีบนแหวนล้อมเพชร สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 100,000.00 งบประมาณรายได้
16 การพัฒนาเยื่อเมนเบรน สำหรับการผลิตน้ำสะอาดจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย อุปถัมภ์ นาครักษ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
17 การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิชญา อิ่มกระจ่าง นิภาวรรณ  จันทะคุณ 5,000.00 งบประมาณรายได้
18 การพัฒนาระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับอินเวอร์เตอร์ชนิด 1 เฟส เพื่อป้องกันปัญหาแรงดันเกินใรระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อโซล่าร์รูฟท็อป ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
19 การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโสโครกประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการเติมโอโซนร่วมกับการเดิมอากาศแบบจุลินทรีย์เกาะตัวกลาง ธนพล เพ็ญรัตน์ 462,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
20 การพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบ e-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 780,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
21 การพัฒนาศักยภาพสารเภสัชกรรมละลายในไขมัน และสารลดคลอเรสเตอรอลโพลิโลซานอลที่สกัดด้วยเทคนิคของไหลกึ่งวิกฤตยิ่งยวดจากของเหลือทิ้งของโรงงานน้ำมันรำข้าวและโรงงานน้ำตาลเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านเพิ่มมูลค่าของอาหาร : น้ำมันบริโภค ผลิตภัณฑ์จากอ้อยและปศุสัตว์ไก่ รศ.กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ ปณัฐพงศ์ บุญนวล 2,528,300.00 งบประมาณแผ่นดิน
22 การพัฒนาสุขภาพและความสบายในการทำงานของผู้นวดแผนไทยโดยท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ สุธนิตย์ พุทธพนม 123,600.00 งบประมาณแผ่นดิน
23 การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจการพลัดตกหกล้มโดยระบบเครื่องจักรวิทัศน์ พนัส นัถฤทธิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
24 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปสับประรดด้วยนวัตกรรม ดร.ณัฐฐา เพ็ญสุภา นพวรรณ โม้ทอง ศลิษา วีรพันธุ์ 350,000.00 งบประมาณภายนอก ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ : การพัฒนาสับประรดแบบครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 การฟื้นฟูคุณภาพน้ำใต้ดินด้วยระบบผสมของเฮเทอโรโทรฟิกและไฮโดรจีโนโทรฟิกดีไนตริฟิเคชั่น วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา อุปถัมภ์ นาครักษ์ 257,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
26 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดความแข็งของดินชนิดสถิตย์แบบดิจิตอล รัตนา การุญบุญญานันท์ ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 100,000.00 งบประมาณรายได้
27 การศึกษาเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่มีท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบภายใต้เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
28 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสื่อสารเมื่อมีการส่งสัญญาณข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแบบบล็อกเชิงเส้น (15,11) ผ่านเส้นใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมดในย่านความถี่ต่ำ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 100,000.00 งบประมาณรายได้
29 การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของอาคารวิศวกรรมโยธา วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 11,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
30 การศึกษาผลตอบสนองต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโครงสร้างตัวนำสองมิติที่มีลวดลาย ธวัชชัย เมธีวรัญญู สุวิทย์ กิระวิทยา 100,000.00 งบประมาณรายได้
31 การศึกษาสหวิทยาการในทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ ภาณุ พุทธวงศ์ 8,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
32 การสร้างแผ่นเยื่อคอมโพสิตคุณภาพสูง สำหรับการผลิตน้ำจืด อุปถัมภ์ นาครักษ์ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 433,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
33 การสังเคราะห์ซีเมนต์เชื่อมกระดูกไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่อุณหภูมิต่ำ ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
34 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาวสำหรับการผลิตไบโอดีเซล ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 220,000.00 งบประมาณรายได้
35 การหาจุดที่เหมาะสมที่สุดของระบบส่งกำลังรถโดยสารไฟฟ้ากรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ปองพันธ์ โอทกานนท์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
36 การออกแบบเก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียนตามหลักการยศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาผู้ใช้งาน สุธนิตย์ พุทธพนม 193,600.00 งบประมาณแผ่นดิน
37 ความเที่ยงตรงและความสามารถในการทำซ้ำของการประเมินการขยายตัวของทรวงอกด้วยการพัฒนาอุปกรณ์วัดขนาดทรวงอกจากการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เนตของสรรสิ่ง น.ส.รวยริน ชราวิรัตน์ พนมขวัญ ริยะมงคล 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
38 โครง "Smart Showroom+Virtual Jewelry Try on ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า พนมขวัญ ริยะมงคล รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 1,098,800.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
39 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 500,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
40 ที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาระบบเกราะอาคารสำหรับป้องกันการโจมตีจากกระสุนปืนและลูกระเบิดจากเครื่องยิง M79 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 1,200,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
41 เทคนิคการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าเชิงแสงของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่มี โครงสร้างควอนตัมดอทอยู่ภายใน สุวิทย์ กิระวิทยา 100,000.00 งบประมาณรายได้
42 นวัตกรรมการผลิตสารเคมีกำจัดวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 977,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
43 นวัตกรรมไบโอเซรามิกส์กำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชจากแหล่งน้ำ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 572,400.00 งบประมาณแผ่นดิน
44 นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลและสื่อความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการดำเนินการเกษตรปลอดสารเคมี พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 430,100.00 งบประมาณแผ่นดิน
45 นวัตกรรมวัสดุคาร์บอนตรึงจุลินทรีย์เพื่อกำจัดสารปนเปื้อนในดินและน้ำ พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 865,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
46 บึงประดิษฐ์ที่เสริมประสิทธิภาพด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานาโนเพื่อบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีปราบศัตรูพืช พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2,200,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
47 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความเหมาะสมและแผนการปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้ในโรงเรียน สุธนิตย์ พุทธพนม 172,600.00 งบประมาณแผ่นดิน
48 ผลกระทบของการอบให้เป็นสารละลายของของแข็งแบบสองขั้นต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของใบพัดกังหันทำจากโลหะผสมพิเศษ ชุลีพร ป่าไร่ 100,000.00 งบประมาณรายได้
49 ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวภายหลังการอบให้เป็นสารละลายของแข็งต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของโลหะผสมพิเศษเกรด IN-738 ชุลีพร ป่าไร่ 178,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
50 ผลกระทบต่อการเรียนรู้จดจำชนิดอาหารจากการตัดกรอบรูปเฉพาะส่วนพื้นที่ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 100,000.00 งบประมาณรายได้
51 ผลของกระบวนการเตรียมเส้นใยและการผลิตต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง นพวรรณ โม้ทอง ศลิษา วีรพันธุ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
52 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ อัครพันธ์ วงศ์กังแห ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ภาณุ พุทธวงศ์ ปองพันธ์ โอทกานนท์ พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา จิรวดี ผลประเสริฐ 4,914,447.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
53 รูปแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา ทิพย์วิมล แตะกระโทก 500,000.00 งบประมาณภายนอก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
54 วิธีเมต้าฮิวริสติกส์แบบปรับเปลี่ยนและผสมสำหรับการออกแบบผังเครื่องจักรที่พิจารณาหลายหลักเกณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าแบบพลวัต ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 553,500.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
55 ศึกษาตะกรันอะลูมิเนียมของเหนือทิ้งจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมสำหรับการขึ้นรูปวัสดุทนไฟ กฤษณา พูลสวัสดิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
56 อิทธิพลของการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟในกระบวนการผลิตต่อโทโคฟีรอลในน้ำมันงาสกัดเย็น ปฐมศก วิไลพล 100,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       26,876,793.00
blank