โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2556   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน ธนพล เพ็ญรัตน์ 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนพล เพ็ญรัตน์ 581,900.00 งบประมาณภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3 การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาร์และฝนจาก TRMM ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 627,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
4 การย่อยสลายพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยไททาเนียมไดออกไซด์แบบใช้แสงวิซิเบิล จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 375,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
5 การย่อยสลายพาราควอทในดินด้วยทรายซิลิกา-แลคเคสและประยุกต์ใช้กับถังกรองในระบบผลิตน้ำสะอาด พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 667,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
6 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ปาจรีย์ ทองสนิท 408,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
7 การวิจัยและศึกาาคุณสมบัติของ concrete and Smart and Green Concrete รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 99,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด
8 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น ปีที่ 2 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 299,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
9 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4,138,730.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
10 อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ธนพล เพ็ญรัตน์ 297,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
รวม     7,974,830.00
blank