โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2556   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มประเมินค่าความสวยงามของเครื่องประดับ ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบ Jewelry Art Form Generator สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 180,000.00 งบประมาณรายได้
2 การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 779,060.00 งบประมาณภายนอก ภายนอก
3 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ กานต์ ศุภจิตกุล 75,000.00 งบประมาณรายได้
4 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
5 ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต นพวรรณ โม้ทอง 180,000.00 งบประมาณรายได้
รวม     1,394,060.00
blank