โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2563   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 100,000.00 งบประมาณรายได้
2 การพัฒนาชุดสับฟางข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าว รัตนา การุญบุญญานันท์ 172,800.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility))
3 การศึกษาระบบกัดวัสดุด้วยเส้นลวดไฟฟ้าเคมี สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 100,000.00 งบประมาณรายได้
4 เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสังคมผู้สูงอายุ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 3,850,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
รวม     4,222,800.00
blank