โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2556   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า อนันต์ชัย อยู่แก้ว 380,000.00 งบประมาณรายได้
2 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด รัตนา การุญบุญญานันท์ 110,000.00 งบประมาณรายได้
รวม     490,000.00
blank