โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2556   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบทำซ้ำชนิดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด มุฑิตา สงฆ์จันทร์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
2 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดอุตรดิตถ์ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 200,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบผสม พนัส นัถฤทธิ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 6,999,800.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
5 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถึ่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 1,508,700.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจ่ายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รวม     9,068,500.00
blank