โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2556   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 (ชุดโครงการ) การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2 พีระศักดิ์ ฉายประสาท รัตนา การุญบุญญานันท์ 4,030,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานนคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รวม       4,030,000.00
blank