โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณรายได้     ปีงบประมาณ : 2556   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบทำซ้ำชนิดค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุด มุฑิตา สงฆ์จันทร์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
2 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า อนันต์ชัย อยู่แก้ว ภาณุ พุทธวงศ์ 380,000.00 งบประมาณรายได้
3 การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกเทคนิคการจัดท่าของการถ่ายภาพเต้านม .... สุชาติ แย้มเม่น 141,600.00 งบประมาณรายได้
4 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มประเมินค่าความสวยงามของเครื่องประดับ ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบ Jewelry Art Form Generator สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 180,000.00 งบประมาณรายได้
5 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบผสม พนัส นัถฤทธิ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
6 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ กานต์ ศุภจิตกุล ประเทือง โมราราย 75,000.00 งบประมาณรายได้
7 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
8 การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์ ประเทือง โมราราย 90,000.00 งบประมาณรายได้
9 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด รัตนา การุญบุญญานันท์ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล 110,000.00 งบประมาณรายได้
10 ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต นพวรรณ โม้ทอง 180,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       1,696,600.00
blank