โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณรายได้     ปีงบประมาณ : 2556   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มประเมินค่าความสวยงามของเครื่องประดับ ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบ Jewelry Art Form Generator สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 180,000.00 งบประมาณรายได้
2 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ กานต์ ศุภจิตกุล 75,000.00 งบประมาณรายได้
3 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
4 ผลของวัสดุเสริมแรงที่มีต่อสมบัติทางกล การดูดซึมน้ำ และสมบัติไดนามิกส์วิสโคอิลาสติก ของวัสดุฟันเทียมพอลิเมทิลเมทาคริเลทคอมโพสิต นพวรรณ โม้ทอง 180,000.00 งบประมาณรายได้
รวม     615,000.00
blank