โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณแผ่นดิน     ปีงบประมาณ : 2556   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาร์และฝนจาก TRMM ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 627,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
2 การย่อยสลายพาราควอทที่ปนเปื้อนในน้ำด้วยไททาเนียมไดออกไซด์แบบใช้แสงวิซิเบิล จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 375,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
3 การย่อยสลายพาราควอทในดินด้วยทรายซิลิกา-แลคเคสและประยุกต์ใช้กับถังกรองในระบบผลิตน้ำสะอาด พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 667,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
4 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ปาจรีย์ ทองสนิท 408,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
5 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น ปีที่ 2 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 299,900.00 งบประมาณแผ่นดิน
6 อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ ธนพล เพ็ญรัตน์ 297,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
รวม     2,675,200.00
blank