โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2563   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions พิสุทธิ์ อภิชยกุล พนัส นัถฤทธิ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ภาณุพงศ์ สอนคม 2,324,443.00 งบประมาณภายนอก Erasmus+ Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education
2 การพัฒนาชุดสับฟางข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าว รัตนา การุญบุญญานันท์ 172,800.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility))
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานผลผลิตเกษตรอินทรีย์ อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 254,400.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสภาอุดมศึกษาฯ (Talent Mobility))
4 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง โดยใช้ระเบียบวิธี Performance Based Approach (ระยะที่ 2) ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ 515,000.00 งบประมาณภายนอก Konkuk University-Industry Cooperation Foundation
5 เครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพจากชีวมวลจุลสาหร่ายและลิกโนเซลลูโลส ศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปณัฐพงศ์ บุญนวล 9,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))
6 โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนพล เพ็ญรัตน์ 5,988,798.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะุกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
7 ไม้พอลิเมอร์คอมโพสิตจากชานอ้อย ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ 972,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก
รวม       19,227,441.00
blank