โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2556   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน ธนพล เพ็ญรัตน์ 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนพล เพ็ญรัตน์ 581,900.00 งบประมาณภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ดร.สะการะ ตันโสภณ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
4 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดอุตรดิตถ์ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 200,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5 การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 779,060.00 งบประมาณภายนอก ภายนอก
6 การวิจัยและศึกาาคุณสมบัติของ concrete and Smart and Green Concrete รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 99,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด
7 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4,138,730.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
8 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 6,999,800.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
9 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถึ่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 1,508,700.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจ่ายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
10 พัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ ดร.สะการะ ตันโสภณ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
รวม       16,787,190.00
blank