โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2563   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง โดยใช้ระเบียบวิธี Performance Based Approach (ระยะที่ 2) ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ 515,000.00 งบประมาณภายนอก Konkuk University-Industry Cooperation Foundation
2 โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคบริการในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนพล เพ็ญรัตน์ 5,988,798.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะุกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รวม     6,503,798.00
blank