โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2556   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 การใช้โฟมที่ปรับเสถียรด้วยอนุภาคแม่เหล็กนาโนร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยด้วยวิธีสกัดไอดิน ธนพล เพ็ญรัตน์ 480,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ธนพล เพ็ญรัตน์ 581,900.00 งบประมาณภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3 การวิจัยและศึกาาคุณสมบัติของ concrete and Smart and Green Concrete รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 99,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด
4 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4,138,730.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
รวม     5,299,630.00
blank