โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : งบประมาณภายนอก     ปีงบประมาณ : 2563   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ แหล่งทุน
1 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions พิสุทธิ์ อภิชยกุล 2,324,443.00 งบประมาณภายนอก Erasmus+ Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education
รวม     2,324,443.00
blank