: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 12 0 6 10 1 0 0 1 2 1 0 34
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 7 0 5 5 0 0 0 1 0 3 0 21
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 0 16
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 12 0 1 8 0 0 0 0 0 1 0 22
รวม 2 32 0 13 23 1 0 0 2 3 17 0 93

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank