: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 1 0 10
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 8
รวม 1 3 0 3 14 0 0 2 0 0 3 0 26

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank