: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 17 0 6 13 1 0 0 1 2 1 0 42
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 8 0 5 5 0 0 0 1 0 3 0 22
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 19 0 23
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 15 0 3 13 0 0 0 0 0 1 0 32
รวม 2 41 0 15 31 1 0 0 2 3 24 0 119

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank