: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 7 0 3 6 0 0 0 1 1 0 0 18
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 9 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 16
รวม 0 18 0 4 13 0 0 0 1 2 11 0 49

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank