: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 10 0 6 9 0 0 0 1 1 0 0 27
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 10
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 11 0 15
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 12 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 20
รวม 1 27 0 8 19 0 0 0 1 2 14 0 72

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank