: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 4 15 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 27
รวม 9 42 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 62

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank