: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 21 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 29
รวม 8 50 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 67

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank