: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2 13 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 26
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 11
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 5 18 0 6 19 0 0 0 1 1 0 0 50
รวม 12 36 0 18 28 0 0 0 1 2 0 0 97

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank