: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 2 13 0 8 10 1 0 0 0 0 0 0 34
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6 15 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 37
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 6 18 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 43
รวม 17 48 0 15 39 1 0 0 0 0 0 0 120

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank