: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 3 13 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 34
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 19 0 2 6 0 0 1 0 0 1 0 33
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 2 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 11
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 8 14 0 4 18 0 0 0 0 1 0 0 45
รวม 17 48 0 15 38 0 0 1 1 1 2 0 123

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank