: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 13 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 45
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 13 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 23
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 13 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 50
รวม 7 41 0 13 63 0 0 0 0 0 0 0 124

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank