: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 6 32 0 8 26 0 1 0 1 0 0 0 74
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 20 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 42
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2 12 0 8 15 0 0 0 0 1 0 0 38
รวม 12 67 0 20 58 0 1 0 1 1 0 0 160

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank