: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย/ตีพิมพ์/นำเสนอ
 

 

ตารางสรุปผลงานเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  วารสาร ผลงานที่นำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการ
บทความวิชาการ ตำรา/หนังสือ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
อื่นๆ รวม
ชาติ นานาชาติ อื่น ๆ ชาติ นานาชาติ นำเสนอ -
ชาติ
นำเสนอ -
นานาชาติ
วารสาร -
ชาติ
วารสาร -
นานาชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 11 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 21
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 27
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 13 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 33
รวม 2 50 0 17 19 0 0 0 0 0 0 0 88

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้

blank