รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Huan, Y., Siripun, K., Jitsangiam, P., Nikraz, H. A preliminary study on foamed bitumen stabilisation for Western Australian pavements Scientific Research and Essays

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 23 3687-3700 2010 - / 2016  4 / 2016-06-09  Scopus 
2 Hinthong, K., Kulthong, K., Waraho, D., Viravaidya, K., Kajitvichyanukul, P., Maniratanachote, R. Comparative antibacterial effects of various types of ion-doped titanium dioxide under fluorescent light irradiation 2010 10th IEEE Conference on Nanotechnology, NANO 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1060-1063 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
3 Phenrat, T., Mittal, M., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., Lowry, G. Effectiveness of nanoscale zerovalent iron (NZVI) to reduce contaminant mass emission from a NAPL source zone in an intermediate-scale aquifer system ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

- - - 2010 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
4 Phenrat, T., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., and Lowry, G. V. Empirical Correlations to Estimate Agglomerate Size and Deposition during Injection of a Polyelectrolyte-modified Fe0 Nanoparticle at High Particle Concentration in Saturated Sand J. Contam. Hydrol

[วารสารระดับนานาชาติ]

118 3-4 152-164 2010 - / 2018  54 / 2017-05-22  Scopus 
5 Phenrat, T.; Song, J.; Cisneros, C.; Schoenfelder, D.; Tilton, R.; Lowry*, G. Estimating Attachment of Nano- and Submicrometer-particles Coated with Organic Macromolecules in Porous Media: Development of an Empirical Model. Environmental Science & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 12 4531-4538 2010 - / 2018  90 / 2017-05-22  Scopus 
6 Sarintip Tantanee. GIS based Probability Technique for Z-R Relationship Analysis. Journal of Research in Engineering & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 3 2010 - / 2017  - / 2017-06-09  Other 
7 Hotze, E. M., Phenrat, T., lowry, G. V. Nanoparticle Aggregation: challenges to understanding transport, reactivity, and risk in the environment J. Env. Qual

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 - - 2010 - / 2018  336 / 2017-05-22  Scopus 
8 Soonthornnonda, P., Zou, Y., Christensen, E.R., Li, A. PCBs in Great Lakes sediments, determined by positive matrix factorization Journal of Great Lakes Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

37 1 54-63 2010 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
9 Khanitchaidecha, W., Nakamura, T., Sumino, T., Kazama, F. Performance of intermittent aeration reactor on NH4-N removal from groundwater resources Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

61 12 3061-3069 2010 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 
10 Borgaonkar, A.D., Phenrat, T., Marhaba, T.F. Removal of engineered nanoparticles from water by coagulation Water Quality Technology Conference and Exposition 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

342-387 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
11 Phenrat, T.; Cihan, A.; Kim, H.-J.; Mital, M.; Illangasekare, T.; Lowry*, G. V. Transport and Deposition of Polymer-Modified Fe0 Nanoparticles in 2-D Heterogeneous Porous Media: Effects of Particle Concentration, Fe0 Content, and Coatings Environmental Science&Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 - 9086-9093 2010 - / 2018  64 / 2017-05-22  Scopus 
blank