รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ณัฐภัทร มัทย์พงษ์ถาวร, อภิชัย ฤตวิรุฬห์ นโยบายสินค้าคงคลังร่วมกันระหว่างผู้ผลิตรายเดียวและผู้ซื้อรายเดียว โดยพิจารณาเวลานำและคุณภาพ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[วารสารระดับชาติ]

20 1 89-96 2010 - / 2017  1 / 2017-05-23  TCI 
blank