รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 กาญจนา อู่สุวรรณทิม ผู้แต่งหลัก , ปองพันธ์ โอทกานนท์, วีรยุทธ ทิมแย้ม, หนึ่งฤทัย ไสลภูมิ, อนิวรรตน์ อินตุ การตรวจหาแบคทีเรียปนเปื้อนจากแหล่งน้ำในเขตเมืองและรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

18 2 50-56 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
blank