รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Vongkunghae, A., Chumthong, A. A new adaptive algorithm for adjusting the HDD actuator arm's position IEEE International Symposium on Industrial Electronics

[วารสารระดับนานาชาติ]

1711-1715 2010 - / 2017  0 / 2017-06-14  Scopus 
2 Paisarn Muneesawang, Ling Guan and Tahir Amin A New Learning Algorithm for the Fusion of Adaptive Audio-Visual Features for the Retrieval and Classification of Movie Clips. Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

59 2 177-188 2010 0.78 / 2010  8 / 2017-05-23  Scopus 
3 Kijsanayothin, P., Hewett, R. Analytical approach to attack graph analysis for network security ARES 2010 - 5th International Conference on Availability, Reliability, and Security

[วารสารระดับนานาชาติ]

25-32 2010 - / 2017  8 / 2017-05-23  Scopus 
4 Thongyoun, K., Seanton, A., Kaitwanidvilai, S., Kanprachar, S. Design of a Gaussian filter based on Particle swarm optimization for automatic visual inspection system Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010, IMECS 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1471-1475 2010 - / 2018  1 / 2017-05-23  Scopus 
5 Rezaev, R.O., Kiravittaya, S., Fomin, V.M., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Engineering self-assembled SiGe islands for robust electron confinement in Si Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 15 2010 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
6 Peng, J., Hermannstädter, C., Witzany, M., Heldmaier, M., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Michler, P., Bester, G. Heterogeneous confinement in laterally coupled InGaAs/GaAs quantum dot molecules under lateral electric fields Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 20 Article n 2010 - / 2018  23 / 2017-05-23  Scopus 
7 P. Ruangrit and S. Yammen Noise Reduction by Using an Exponential Smoothing Digital Filter Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 28-36 2010 - / -543  - / -  TCI 
8 Mei, Y., Kiravittaya, S., Harazim, S., Schmidt, O.G. Principles and applications of micro and nanoscale wrinkles Materials Science and Engineering R: Reports

[วารสารระดับนานาชาติ]

70 3-6 209-224 2010 - / 2017  82 / 2017-05-22  Scopus 
9 Lutz, T. , Suzuki, T., Costantini, G., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Kern, K. Reversing the shape transition of InAs/GaAs (001) quantum dots by etching-induced lateral in segregation Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

81 20 Article nu 2010 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
10 Huang, G., Quiñones, V.A.B., Ding, F., Kiravittaya S., Mei, Y., Schmidt, O.G. Rolled-up optical microcavities with subwavelength wall thicknesses for enhanced liquid sensing applications ACS Nano

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 6 3123-3130 2010 - / 2018  68 / 2017-05-23  Scopus 
11 Kijsanayothin, P., Hewett, R., Wang, J., Peters, M. Software hazard generation with model checking 2006 IEEE Region 5 Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

77-82 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
12 Deneke, Ch. , Malachias, A. , Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Metzger, T.H., Schmidt, O.G. Strain states in a quantum well embedded into a rolled-up microtube: X-ray and photoluminescence studies Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

96 14 2010 - / 2017  17 / 2017-05-22  Scopus 
13 Riyamongkol, P., Zhao, W. The Hopfield neural network model for solving affine transformation parameters in the correlation method 2006 IEEE Region 5 Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

249-253 2010 - / 2017  1 / 2017-06-13  Scopus 
blank