รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 31 Sutanit Puttapanom A Proposed Efficient Solution Method For Fuzzy Dea Problem การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 กรุงเทพมหานคร   
2 2494 S. Yammen Algorithm Development for Measuring a Real Time Frequency of Output Voltage of Dycharge,” the 6th Naresuan Research Conference 2010: Sustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Naresuan University, Phitsanulok   
3 33 Tanit Malakorn Application of Minimax LQG Theory in Inventory Management Systems การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Chulalongkorn University   
4 39 Primpika Pansuwan, Niyada Rukwong and Pupong Pongcharoen Identifying optimum Artificial Bee Colony(ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
5 2502 S. Yammen, lp Norm Optimum Polynomial Filter the 33th Electrical Engineering Conference,

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Centara Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, Volume II, December 1 - 3, 2010,   
6 48 Kanprachar,S.,Ngamroo,I. Performance of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber Using Parallel Genetic Algorithm in Designing Suitable Subcarriers การประชุม นักวิจัย รุ่นใหม่ ..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
7 50 Bhokha S , Supsomboon K ,Saingtien N ,Phannikul and Khantry S Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development in Lao PDR, A Case Study: Faculty of Engineering National University of Lao (NUOL) การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
8 52 Tanit Malakorn Time-Varying Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems. 33rd Electrical Engineering Conference

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
9 53 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น และอุมา สีบุญเรือง การซึมในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่างเหนือบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำก่ำ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
10 54 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาอัลกอริทึมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาณแรงดันขาออกของไดชาร์จ การประชุมวิชาการฯ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 6

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
11 55 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิทและขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ การศึกษาฝุ่นตกบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 4

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ม.อุบลราชธานี   
12 56 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และ ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ความเข้มข้นโลหะหนักในฝุ่นตกจากแหล่งกำเนิด การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
13 57 ปาจรีย์ ทองสนิท, วิชญา อิ่มกระจ่าง, ณัฐภัทร ทิมจันทร์, อุกฤษ รำไพยะกุล และเอกลักษณ์ รุ่งวิสัย มลพิษอากาศจากการเผาขยะชุมชนในที่โล่ง การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา   
14 58 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญและกำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบการส่งการบ้านและฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธา (The Online System for Homework Submission and Practice Exams for Civil Engineering Students) การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
15 59 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบตรวจการบ้านแบบออนไลน์อัตโนมัติสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Online Home Works and Auto-Grading for Civil Engineering Students การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8)

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
16 60 ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รูปแบบการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีไทย IE NETWORK CONFERENCE 2010

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี   
17 61 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิท, ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ อิออนในฝุ่นตกบรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank