รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 50 Bhokha S , Supsomboon K ,Saingtien N ,Phannikul and Khantry S Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development in Lao PDR, A Case Study: Faculty of Engineering National University of Lao (NUOL) การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
2 53 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น และอุมา สีบุญเรือง การซึมในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่างเหนือบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำก่ำ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
3 55 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิทและขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ การศึกษาฝุ่นตกบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 4

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ม.อุบลราชธานี   
4 56 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และ ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ความเข้มข้นโลหะหนักในฝุ่นตกจากแหล่งกำเนิด การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
5 57 ปาจรีย์ ทองสนิท, วิชญา อิ่มกระจ่าง, ณัฐภัทร ทิมจันทร์, อุกฤษ รำไพยะกุล และเอกลักษณ์ รุ่งวิสัย มลพิษอากาศจากการเผาขยะชุมชนในที่โล่ง การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา   
6 58 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญและกำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบการส่งการบ้านและฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธา (The Online System for Homework Submission and Practice Exams for Civil Engineering Students) การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
7 59 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบตรวจการบ้านแบบออนไลน์อัตโนมัติสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Online Home Works and Auto-Grading for Civil Engineering Students การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8)

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
8 61 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิท, ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ อิออนในฝุ่นตกบรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank