รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2494 S. Yammen Algorithm Development for Measuring a Real Time Frequency of Output Voltage of Dycharge,” the 6th Naresuan Research Conference 2010: Sustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Naresuan University, Phitsanulok   
2 33 Tanit Malakorn Application of Minimax LQG Theory in Inventory Management Systems การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Chulalongkorn University   
3 2502 S. Yammen, lp Norm Optimum Polynomial Filter the 33th Electrical Engineering Conference,

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Centara Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, Volume II, December 1 - 3, 2010,   
4 48 Kanprachar,S.,Ngamroo,I. Performance of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber Using Parallel Genetic Algorithm in Designing Suitable Subcarriers การประชุม นักวิจัย รุ่นใหม่ ..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
5 52 Tanit Malakorn Time-Varying Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems. 33rd Electrical Engineering Conference

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
6 54 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาอัลกอริทึมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาณแรงดันขาออกของไดชาร์จ การประชุมวิชาการฯ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 6

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank