รายชื่อผลงานเผยแพร่


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Huan, Y., Siripun, K., Jitsangiam, P., Nikraz, H. A preliminary study on foamed bitumen stabilisation for Western Australian pavements Scientific Research and Essays

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 23 3687-3700 2010 - / 2016  4 / 2016-06-09  Scopus 
2 Hinthong, K., Kulthong, K., Waraho, D., Viravaidya, K., Kajitvichyanukul, P., Maniratanachote, R. Comparative antibacterial effects of various types of ion-doped titanium dioxide under fluorescent light irradiation 2010 10th IEEE Conference on Nanotechnology, NANO 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1060-1063 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
3 Phenrat, T., Mittal, M., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., Lowry, G. Effectiveness of nanoscale zerovalent iron (NZVI) to reduce contaminant mass emission from a NAPL source zone in an intermediate-scale aquifer system ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

- - - 2010 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
4 Phenrat, T., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., and Lowry, G. V. Empirical Correlations to Estimate Agglomerate Size and Deposition during Injection of a Polyelectrolyte-modified Fe0 Nanoparticle at High Particle Concentration in Saturated Sand J. Contam. Hydrol

[วารสารระดับนานาชาติ]

118 3-4 152-164 2010 - / 2018  54 / 2017-05-22  Scopus 
5 Phenrat, T.; Song, J.; Cisneros, C.; Schoenfelder, D.; Tilton, R.; Lowry*, G. Estimating Attachment of Nano- and Submicrometer-particles Coated with Organic Macromolecules in Porous Media: Development of an Empirical Model. Environmental Science & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 12 4531-4538 2010 - / 2018  90 / 2017-05-22  Scopus 
6 Sarintip Tantanee. GIS based Probability Technique for Z-R Relationship Analysis. Journal of Research in Engineering & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 3 2010 - / 2017  - / 2017-06-09  Other 
7 Hotze, E. M., Phenrat, T., lowry, G. V. Nanoparticle Aggregation: challenges to understanding transport, reactivity, and risk in the environment J. Env. Qual

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 - - 2010 - / 2018  336 / 2017-05-22  Scopus 
8 Soonthornnonda, P., Zou, Y., Christensen, E.R., Li, A. PCBs in Great Lakes sediments, determined by positive matrix factorization Journal of Great Lakes Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

37 1 54-63 2010 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
9 Khanitchaidecha, W., Nakamura, T., Sumino, T., Kazama, F. Performance of intermittent aeration reactor on NH4-N removal from groundwater resources Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

61 12 3061-3069 2010 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 
10 Borgaonkar, A.D., Phenrat, T., Marhaba, T.F. Removal of engineered nanoparticles from water by coagulation Water Quality Technology Conference and Exposition 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

342-387 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
11 Phenrat, T.; Cihan, A.; Kim, H.-J.; Mital, M.; Illangasekare, T.; Lowry*, G. V. Transport and Deposition of Polymer-Modified Fe0 Nanoparticles in 2-D Heterogeneous Porous Media: Effects of Particle Concentration, Fe0 Content, and Coatings Environmental Science&Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 - 9086-9093 2010 - / 2018  64 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 38 Pajaree Thongsanit Heavy metals in dust fall in Phitsanulok Areas Reverse brain drain project (RBD-NSTDA) special conference cadmium in food and human health & technologies for environmental restoration and rehabilitation

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Phitsanulok   
2 319 Phongthorn Julphunthong and Theerachai Bongkarn Phase formation, microstructure and dielectric properties of Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramics prepared via the combustion technique The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and the 7th Asian Meeting on Electro Ceramics (AMF-AMEC-7)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Korea   
3 50 Bhokha S , Supsomboon K ,Saingtien N ,Phannikul and Khantry S Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development in Lao PDR, A Case Study: Faculty of Engineering National University of Lao (NUOL) การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
4 53 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น และอุมา สีบุญเรือง การซึมในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่างเหนือบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำก่ำ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
5 55 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิทและขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ การศึกษาฝุ่นตกบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 4

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ม.อุบลราชธานี   
6 56 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และ ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ ความเข้มข้นโลหะหนักในฝุ่นตกจากแหล่งกำเนิด การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
7 57 ปาจรีย์ ทองสนิท, วิชญา อิ่มกระจ่าง, ณัฐภัทร ทิมจันทร์, อุกฤษ รำไพยะกุล และเอกลักษณ์ รุ่งวิสัย มลพิษอากาศจากการเผาขยะชุมชนในที่โล่ง การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา   
8 58 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญและกำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบการส่งการบ้านและฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธา (The Online System for Homework Submission and Practice Exams for Civil Engineering Students) การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
9 59 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบตรวจการบ้านแบบออนไลน์อัตโนมัติสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Online Home Works and Auto-Grading for Civil Engineering Students การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8)

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
10 61 ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิท, ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ อิออนในฝุ่นตกบรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank