รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: วิสาข์ เจ่าสกุล   [50.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภาณุ บูรณจารุกร   [50.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 100,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2552 - 31 กรกฏาคม 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ภาณุ บูรณจารุกร
ศิษฎา สิมารักษ์
เกตุชนา บุญฤทธิ์
ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
วิสาข์ เจ่าสกุล
การศึกษาเเละปรับปรงุส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”  2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
1 ภาณุ บูรณจารุกร
ศิษฎา สิมารักษ์
เกตุชนา บุญฤทธิ์
ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
วิสาข์ เจ่าสกุล
การศึกษาเเละปรับปรงุส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”  2018 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank