รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภาณุ บูรณจารุกร   [34.00%] [ 23,290 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: กานต์ ศุภจิตกุล   [33.00%] [ 22,605 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: อ.จักรทอง ทองจัตุ [33.00%] [ 22,605 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 68,500 บาท
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2552 - 31 กรกฏาคม 2553

blank