รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [100.00%] [ 400,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 400,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2552 - 30 มีนาคม 2552

blank