รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช   [100.00%] [ 798,900 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 798,900 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 7 มิถุนายน 2552 - 7 มิถุนายน 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Mesh genration of FEM by ANN on iron-core transformer  13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)   2010 Incheon, South Korea Scopus   
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช
Finite element mesh generation by feed-forward artificial neural network  The 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering  2010 Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand Best Paper Award  
blank