รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [100.00%] [ 5,799,900 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 5,799,900 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : กรมชลประทาน
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2552 - 31 สิงหาคม 2552

blank