รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์   [50.00%] [ 90,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [50.00%] [ 90,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
Bat Algorithm,Genetic Algorthm and Shaffled Frog Leaping Algorihm for designing non-identical rectangular machine layout.  The 7th Multi-Disciplinary international Workshop on Artificial intelligence.  2013 Krabi,Thailand.   
1 ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
A Tool for Generating Optimum Facilities Layout under Demand Uncertainty  The 18th International Working Seminar on Production Economics  2014 ประเทศออสเตรีย   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Kittipong Dapa, Pornpat Loreungthup, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen Bat Algorithm, Genetic Algorithm and Shuffled Frog Leaping Algorithm for designing machine layout   Lecture Note s in Artificial Intelligence 8271 59-68 /2015    
blank