รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศรีสัจจา วิทยศักดิ์   [50.00%] [ 96,350 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ภูพงษ์ พงษ์เจริญ   [50.00%] [ 96,350 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 192,700 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : แหล่งทุนภายนอก(ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา )
ระยะเวลา :
 0 543 - 0 543
หมายเหตุ :
ข้อมูลจากระบบบริหารโครงการวิจัย

blank