รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อเพื่อพัฒนารถเข็นช่วยเดิน 1
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์   [100.00%] [ 180,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ :
ขยายเวลากรณีพิเศษ 31 ก.ค.59 โดยไม่ขอเบิกเงินงวด 3

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์
หุ่นยนต์ติดตามบุคคลด้วยระบบควบคุม PID  การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12  2016 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
blank