รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: มัทนี สงวนเสริมศรี   [50.00%] [ 66,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัตนา การุญบุญญานันท์   [50.00%] [ 66,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 132,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2558

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
blank