รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประเมินคุณสมบัติของกากเถ้าชีวมวลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง   [70.00%] [ 126,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ [30.00%] [ 54,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

blank