รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพื่อต่อการหดตัวของคอนกรีต
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สรัณกร เหมะวิบูลย์   [50.00%] [ 151,650 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.สนธยา ทองอรุณศรี [20.00%] [ 60,660 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายสกล จงเสถียรธรรม  [20.00%] [ 60,660 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ [10.00%] [ 30,330 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 303,300 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

blank