รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [100.00%] [ 271,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 271,500 บาท
ระยะเวลา :
 15 พฤศจิกายน 2554 - 15 พฤศจิกายน 2555

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Pajaree Thongsanit and Maesinee Pakomma Aluminum, Lead, and Manganese in PM10 in the Air Environment of Chiang Mai Areas  International Journal of Agriculture and Environmental Engineering (IJAAEE) 1 1 113-115 /2014    
blank